تصویرساز: میثم موسوی

پروسه شکل گیری تصویرسازی ها

مراحل تصویر سازی میثم را دراین فیلم مشاهده بفرمایید